کاربر محترم برای پرداخت هزینه داوری مقالات و شرکت در کنگره در قسمت ثبت نام به ایکون فرم شرکت در کنگره مراجعه فرمایید.

1-نویسنده مقاله-عادی- مبلغ 500،000 ریال از هزینه های ثبت نام هنگام ارسال مقاله و بعنوان حق الزحمه داوری اخذ میشود. بعد از داوری و پذیرش مقاله مبلغ 2،500،000 ریال بابت هزینه ثبت نام دریافت می شود.

2-نویسنده مقاله-عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- مبلغ 500،000 ریال از هزینه ثبت نام هنگام ارسال مقاله بعنوان حق الزحمه داوری اخذ می شود. بعد از داوری و پذیرش مقاله مبلغ 2،000،000 ریال بابت هزینه ثبت نام دریافت می شود.

3-نویسنده مقاله-عضو IEEE- مبلغ 500.000 ریال از هزینه ثبت نام هنگام ارسال مقاله و بعنوان حق الزحمه داوری اخذ می شود. بعد از داوری و پذیرش مقاله مبلغ 2،200،000 ریال بابت هزینه ثبت نام دریافت می شود.

4-این نوع ثبت نام مخصوص شرکت متخصصان و کارشناسان محترم نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها در نشست های کنگره است. مبلغ 4،000،000 ریال بابت هزینه ثبت نام دریافت می شود.

5--نویسنده مقاله-مبلغ 500،000 ریال از هزینه های ثبت نام هنگام ارسال مقاله  دوم  بعنوان حق الزحمه داوری اخذ میشود. بعد از داوری و پذیرش مقاله مبلغ 1،500،000 ریال بابت هزینه ثبت نام دریافت می شود.