مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در IEEEXplore نمایه شد.
1395-07-18
مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در IEEEXplore نمایه شد.

 مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در IEEEXplore نمایه شد.

لینک دسترسی:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7579014