نویسندگانی که امکان حضور فیزیکی در کنگره را ندارند می توانند بصورت آنلاین مقالات خود را ارائه کنند.
1395-06-12

با مساعدت بعمل آمده توسط هیات رئیسه کنگره، نویسندگانی که امکان حضور فیزیکی در روزهای برگزاری کنگره را ندارند می توانند بصورت آنلاین مقالات خود را ارائه کنند. اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.