قابل توجه نویسندگان محترم مقالات: به بهترین مقاله برگزیده در هر کنفرانس یک جایزه نفیس در روز برگزاری کنگره اهدا می شود.
1395-06-05
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:
به بهترین مقاله برگزیده در هر کنفرانس یک جایزه نفیس در روز برگزاری کنگره اهدا می شود.

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
بنابر تصمیم هیات رئیسه کنگره به بهترین مقاله برگزیده در هر کنفرانس گواهی مخصوص «بهترین مقاله» بهمراه یک جایزه نفیس در روز برگزاری کنگره اهدا می شود.